Wczoraj i dziś czyli historia naszej szkoły


Nieznane są szczegóły istnienia pierwszych lat placówki, która dała początek historii Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu. Pierwszy nieistniejący już budynek, w którym odbywały się zajęcia szkolne stał przy skrzyżowaniu dróg Gorlice-Nowy Żmigród- Libusza. Należał do Pawła Karpia. Około roku 1895 oddano parterowy obiekt z przeznaczeniem na szkołę. Mieściły tam się dwie, a później trzy sale, kancelaria oraz mieszkanie. Obok znajdowało się podwórze i ogród warzywny. Do szkoły uczęszczało wtedy około 117 dzieci dlatego koniecznym było wynajęcie dodatkowego pomieszczenia w znajdującym się obok domu ludowym. Pierwszym zapamiętanym przez tutejszą ludność kierownikiem szkoły był pan Marchewka, a później Niklas, Kazimierz Konieczny, Tadeusz Morszycki. Przełomowym był rok 1928, kiedy to do wiejskiej szkółki przybył Andrzej Skrzypkowski. Mając w życiu dwie wielkie pasie: historię i muzykę przeniósł je na lekcje szkolne i życie społeczne. Szkoła stała się w ten czas nie tylko placówką oświatową ale również prężnym ośrodkiem kultury. Skrzypkowski pełnił funkcję skarbnika Komitetu Budowy Kościoła w Krygu. Nauczycielka Rubiniakówna opiekowała się szkolną biblioteką im. Józefa Piłsudskiego, a Maria Brożynówna teatrzykiem kukiełek. Kierownik szkoły prowadził koło miejscowe Ligi Obrony P. P. , Szkolną Kasę Oszczędnościową, sklepik, Oddział Związku Strzeleckiego, chór oraz amatorski Zespół Teatralny, który swymi występami uświetniał uroczystości szkolne i wiejskie. Wystawiano nawet kilkuaktowe sztuki, w których role były obsadzone przez miejscową młodzież. Zarobione na występach pieniądze przeznaczano na zakup pomocy szkolnych, książek do biblioteki, mundurów dla człónków Związku Strzeleckiego oraz na budowę kościoła. W czasie okupacji lekcje były nadal prowadzone, ale w zakresie wyznaczonym przez okupanta. Wycofana została historia, geografia ograniczono nauczanie j. polskiego. Jedynym podręcznikiem jaki dopuszczono do użytku szkolnego były "Litery". Broszury zawierające bezideowe teksty, przy pomocy których uczono czytać i pisać. Dzieci przynosiły jednak różne stare podręczniki, dzięki którym możliwe było prowadzenie normalnych lekcji. Pewnego dnia do szkoły przyjechała niemiecka inspekcja. Nauczyciel Stanisław Kaczmarczyk zapanował jednak nad sytuacją. Dzieci wrzuciły wszystkie książki do pieca i wybiegły na podwórze, gdzie odbywały się zajęcia fizyczne. Niemcy w tym czasie przeprowadzili dokładną kontrolę i wktótce odjechali. Gdy na Przełęczy Dukielskiej od 8.IX.44r. do 28.XI.44r. trwała bitwa, w budynku szkoły został zorganizowany szpital wojskowy, który istniał do wyzwolenia w styczniu 1945r. Andrzej Skrzypkowski prowadził w ukryciu lekcje historii i geografii. W wiadomym tylko sobie miejscu przechowywał wiele pomocy naukowych: mapy, obrazy, portrety, globus, godło Polski z orłem w koronie, nawet znaczną część najcenniejszego księgozbioru. Za ten czyn groziła śmierć, ale A. Skrzypkowski był przede wszystkim Polakiem i patriotą. Po wyzwoleniu szkoła była zrujnowana, brakowało sprzętów. Mieszkańcy wsi jednak szybko postarali się o nowe, a kierownik szkoły ku zaskoczeniu wszystkich wyjął z ukrycia, skrzętnie przechowywane pomoce. W nowej sytuacji społeczno-politycznej Skrzypkowski nie był dobrze widziany przez władze, jednak w dalszym ciągu pełnił funkcję kierownika szkoły. W tym czasie zatrudnieni zostają nowi nauczyciele, wśród nich: Maria Woźniak, Władysława Szurek, Julia Karp. Działalność oświatowa przypadająca na okres powojenny poddana była ogólnym tendencjom obowiązującym w Polsce Ludowej. Nauczyciele zdawali egzaminy ideologiczne. Zniesiono święta i rocznice dotąd obchodzone, a na ich miejsce wprowadzono nowe. Uroczyście świętowano rocznice rewolucji październikowej, urodziny Bolesława Bieruta. W szkole działały organizacje młodzieżowe: ZHP, Samorząd Uczniowski, PCK, działała również świetlica. W latach 50 Skrzypkowski odchodzi na zasłużoną emeryturę. Jego miejsce zajmuje Stanisław Kaczmarczyk, który w 1956r. zostaje przeniesiony do Grudnej Kempskiej. Do Krygu przybywa Ludwik Pudło, obejmując funkcję kierownika siedmioklasowej szkoły podstawowej. Końcem lat sześćdziesiątych nauczyciele zwracają uwagę na złe warunki pracy. Szkoła jest ciasna. Liczy 6 sal lekcyjnych, znajdujących się w dwóch budynkach. Brak boiska, klasopracowni, pomieszczenia na bibliotekę. Powstaje wtedy komitet inicjujący budowę nowej szkoły. Działkę pod obiekt przekazuje Zofia Pyznar. Zakupiony zostaje materiał. W 1971r. przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy zostaje Emil Karp. Jest on inicjatorem wielu czynów społecznych. Organizuje wśród mieszkańców wsi zbiórkę pieniędzy. W pracach przy budowie aktywnie uczestniczą krygowianie, nauczyciele, pracownicy kopalni, a nawet dzieci szkolne. Wspólnym wysiłkiem budynek ukończono i oddano do użytku 5 lutego 1977r. Nowy obiekt liczył 8 sal lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, kuchnię, duży holl gdzie można prowadzić lekcję w.f, szatnię, pokój nauczycielski, pokój dyrektora oraz dwa mieszkania dla nauczycieli. Teren wokół szkoły wkrótce zagospodarowano, tworząc boisko, tor przeszkód, ogród biologiczny i geograficzny. Latem do Krygu przyjeżdżają na kolonię dzieci. 4 czerwca 1983r. o godzinie 10 odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza. Sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski obrazuje lampę naftową obok której widnieje napis "Rzetelną nauką służymy ojczyźnie". W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uczniowie szkoły odnoszą szereg sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach i przeglądach zespołów artystycznych. Prężnie działa świetlica szkolna, rozwija się biblioteka, pracuje koło fotograficzne, plastyczne, taneczne. W 1988r. dyrektor szkoły pani Teresa Lachowska, która prowadziła placówkę od 1977r. odchodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem zostaje pan Zbigniew Rąpała. Wnosi on szereg nowatorskich metod kierowniczych. Zakłada przekształcenie szkoły w nowoczesną dobrze wyposażoną placówkę z wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. 1 stycznia 1992r. zgodnie z nową ustawą o oświacie na wniosek Gminy w Lipinkach Kurator Oświaty w Krośnie przekazał prowadzenie szkół Gminie jako zadanie własne. Od wielu lat powstawała inicjatywa budowy sali gimnastycznej. Środowisko wiejskie było jak zwykle otwarte na hasła związane z pomocą szkole. 14 listopada 1994r. na zebraniu rodziców powstał Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej w Krygu w składzie: Cygan Jerzy- przewodniczący, Zięba Bożena- skarbnik, Bara Jadwiga- sekretarz, Karp Henryk, Kicilińska Danuta, Kosiba Krzysztof, Świerz Franciszek, Białoń Krystyna, Zbigniew Rąpała. Pierwsze środki finansowe przekazali mieszkańcy Krygu oraz rodzice dzieci z Rozdziela i Bednarki. Następne fundusze pozyskano z budżetu Urzędu Gminy, Sołectwa w Krygu, Urzędu Kultury Fizycznej w Warszawie. Zaciągnięto również niskoprocentowy kredyt budowlany. Dzięki dobrej współpracy władz gminy, dyrektora szkoły oraz rodziców obiekt oddano do użytku 23 września 1998r. Po wielu latach eksploatacji sam budynek szkoły wymagał remontu. Kompleksowo wymieniono instalacje grzewcze, przeprowadzono remont dachu, wykonano na nowo instalację i odwodnienie budynku, w niewykorzystanych pomieszczeniach urządzono dodatkowo dwie sale. Do nauczania został wprowadzony język zachodni / niemiecki/, zakupiono komputery. Obecnie budynek szkoły liczy 10 sal lekcyjnych w tym nowoczesną pracownię komputerową, bibliotekę z niewielką czytelnią. Przed laty utworzono izbę pamięci - małe muzeum, które ciągle wzbogacane jest o nowe eksponaty. Oprócz tego w szkole znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski oraz świetlica z kuchnią. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne jest systematycznie wzbogacane i uzupełniane w większości ze środków pozabudżetowych (darowizny, dotacje, dochody z działalności gospodarczej szkoły) . W 1999r. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu" Internet dla Gmin" przekazało 10 komputerów multimedialnych pracujących w sieci. Wokół szkoły urządzono trzy boiska sportowe( do koszykówki, piłki nożne, siatkówki) szkolny ogród biologiczny i geograficzny. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicz wychowała już wiele pokoleń mieszkańców Krygu. To właśnie oni wraz z dawnymi i obecnymi nauczycielami oraz rodzicami tworzą historię wsi i polskiej oświaty. W roku 1999 kolejna reforma szkolnictwa wprowadza 6 letnią szkołę podstawową i 3 letnie gimnazjum. W Krygu w wydzielonych pomieszczeniach szkolnych powstaje Oddział Gimnazjalny Publicznego Gimnazjum w Lipinkach. Po roku decyzją organu prowadzącego powstaje samodzielne Publiczne Gimnazjum w Krygu. Uczniowie gimnazjum korzystają z pomieszczeń szkoły podstawowej.

 


Powrót do menu Strona następna